Niepubliczne Przedszkole Specjalne „OREWIACZEK” powstało 1 września 2013 roku i prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in.: z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia wychowania przedszkolnego do wieku określonego przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka 2,5 letniego. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną na czas edukacji przedszkolnej lub rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kadrę przedszkola stanowią:

 • nauczyciele - oligofrenopedagodzy,
 • nauczyciel - oligofrenopedagog, specjalista z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna),
 • psycholog,
 • logopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • muzykoterapeuta,
 • dogoterapeuta,
 • asystent nauczyciela przedszkola.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w religii, zajęciach dodatkowych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Kierując się zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, kadra przedszkola otacza opieką każdego z wychowanków oraz dostosowuje metody i formy pracy do ich potrzeb i możliwości psychoruchowych. Każde dziecko pracuje w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę i zadania zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

Przedszkole stymuluje rozwój dzieci poprzez wykorzystanie elementów różnych metod pracy, do których należą, m.in.:

 •      Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – „Poranny Krąg” wg Abel,
 •      Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 •      Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 •      Metoda odimienna - I. Majchrzak,
 •      Metoda Dobrego Startu,
 •      Pedagogika zabawy Klanza,
 •      Metoda werbo - tonalna.

Przedszkole umożliwia dzieciom integrację ze środowiskiem rówieśniczym, a rodzicom zapewnia wsparcie informacyjne i emocjonalne oraz udziela wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.