Historia Koła PSOUU w Ostródzie

 • W sierpniu 1992 rok - grupa rodziców dzieci głęboko i wielorako niepełnosprawnych, pozostawionych przez instytucje publiczne bez pomocy i wsparcia, zorganizowała się w celu przeciwdziałania ich izolacji,.
 • 28 października 1992 odbyło się zebranie założycielskie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 10 listopada 1992 roku - Koło PSOUU w Ostródzie zostaje zarejestrowane w Zarządzie Głównym PSOUU   w Warszawie.  
 • W kwietniu 1993 roku Urząd Miasta Ostróda przekazuje w użyczenie budynek przy ul. Grunwaldzkiej 19 A  na organizację Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego.
 • 1 października 1993 roku - Ośrodek rozpoczyna działalność .
 • 1 lutego 1994 roku - na bazie Ośrodka powstaje Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny (ZR – T)  jako forma wsparcia w usprawnianiu kolejnej grupy dzieci nie objętych ofertą dzienną OR - W.
 • 23 lutego 1995 OR - W zostaje zarejestrowany w Warmińsko Mazurskim Centrum Zdrowia  Publicznego jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, dzięki czemu może świadczyć usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej ze środków z ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W lipcu 1995 roku - Koło PSOUU w Ostródzie rejestruje się w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie  i uzyskuje  osobowość prawną.
 • 15 marca 1996 roku - powstaje Klub Terapeutyczny dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną jako alternatywę dla braku  Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). (Klub zakończył pracę w momencie uruchomienia WTZ tj.                     1 grudnia 1999 r.)
 • 9 marca 1996 r. obiekt Ośrodka i dwie działki  przy ul. Grunwaldzkiej 19 a zostają przekazane aktem notarialnym przez władze miasta w wieczyste użytkowanie Stowarzyszeniu.
 • W latach 1998/99 trwa budowa obiektu przy Ośrodku na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. 1 grudnia 1999 roku - rozpoczyna działalność WTZ.
 • W latach 1999 – 2000 , w związku z reformą systemu oświaty następuje przekształcenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w placówkę umożliwiającą  realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki  dzieciom                            i młodzieży niepełnosprawnym  intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi dysfunkcjami zmieniając  nazwę na  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.
 • Od lipca do października 2001 trwa rozbudowa OREW – dobudowano 100 m2 powierzchni, na której m.in. uruchomiono hydroterapię.
 • Od 2002 roku realizowany jest program treningu umiejętności mieszkaniowych                    w mieszkaniu przy ul. Nadrzecznej 9/1.
 • W 2002 roku utworzono Klub Rodziców jako formy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Na przełomie 2003/ 2004 roku powstaje grupa teatralna „Przebudzeni”, która                          w krótkim czasie staje się wizytówką Stowarzyszenia i świadectwem możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • W latach 2005 – 2007 OREW brał udział w pilotażowym programie rządowym Wczesna, wielospecjalistyczna kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Po jego zakończeniu program wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania jest realizowany do dziś.
 • 12 lipca  2005 roku Koło PSOUU w Ostródzie uzyskało status pożytku publicznego.
 • We wrześniu i październiku 2005 r. rozbudowano od strony północnej Ośrodek gdzie zorganizowano nowy  gabinet lekarski i salę do rehabilitacji małych dzieci.
 • 18 stycznia 2006 r. dokonano zakupu obiektu w Kajkowie k/ Ostródy przy ul. Jeziornej 2 B na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. Po adaptacji obiektu w 2007 r. przeniesiono WTZ z ul. Grunwaldzkiej 19 A.
 • 0d 01 września 2010 rozpoczęła działalność Regionalna Organizacja Self Adwokatów (skr. ROSA), której celem jest rozwijanie i propagowanie ruchu self adwokatów czyli kształtowanie aktywnej postawy osób z niepełnosprawnością intelektualną                              w sferze  reprezentowania siebie samego i własnych poglądów w życiu społecznym oraz wspieranie innych osób z niepełnosprawnościami w wypełnianie ról obywatelskich.
 • W 2010 r zrealizowano inwestycje polegającą na nadbudowie na części Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego jednej kondygnacji w gdzie zorganizowano Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi sprzężonymi dysfunkcjami. Placówka rozpoczęła działalność 01 grudnia 2011 r.
 • 30 grudnia 2011 podpisano akt notarialny dotyczący zakupu z 40 % bonifikatą obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 19 A po byłym urzędzie powiatowym z przeznaczeniem na poprawę warunków lokalowych OREW , PŚDS oraz  mieszkalnictwo treningowo – wspomagane.
 • 2012 rok był rokiem jubileuszowym Koła PSOUU w Ostródzie. Gala z okazji XX – lecia odbyła 07 grudnia 2012 roku na Zamku Ostródzkim.
 • 31 grudnia 2012 r. podpisano z gminą miejska Ostróda akt notarialny dotyczący zakupu  z 90 % bonifikatą  terenu  częściowo zabudowaną  garażami stanowiącą plac parkingowy  przed  OREW  przy ul. Grunwaldzkiej 19 A. W ten sposób została uregulowana sprawa użytkowanej od wielu  lat przez Koło PSOUU w Ostródzie nieruchomości.  
 • 01 września 2013 r. zostało powołane do życia Niepubliczne Przedszkole Specjalne OREWIACZEK dla dzieci z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Od 16 grudnia 2014 roku rozpoczął działalność Zakład Aktywności Zawodowej przy ul Słowackiego 13 a w Ostródzie.

    Obszar działania Koła PSOUU w Ostródzie obejmuje: miasto Ostróda, miasto Lubawa,     miasto i gminę Miłomłyn, Olsztynek, gminy wiejskie: Ostróda, Lubawa, Dąbrówno, Grunwald, Grodziczno.